Visie

Onze ‘algemene’ visie op goed onderwijs 

Onze visie rond ‘Leren leren’
 
Onze visie rond ‘ICT op school’
 
Onze visie rond ‘Sociale Vaardigheden’

Onze visie op goed onderwijs…

DvM Basisschool verandert, vernieuwt en verbetert!

 

Zoals velen onder jullie wellicht weten, wordt er vanaf het schooljaar 2020-2021 in de katholieke basisscholen gewerkt met het nieuwe leerplanconcept ‘Zin in Leren, Zin in Leven!’.

Momenteel werkt onze school nog met de bestaande leerplannen maar zijn we ondertussen ook volop bezig met het vernieuwen, aanpassen en verbeteren van onze visieteksten en de bijhorende werking.

Vandaar dat u voorlopig op onze website de bestaande visiedocumenten terugvindt, alsook de nieuwe versies. Op die manier kan u alvast de verandering meevolgen.

Een verandering met slechts één doel voor ogen: onze onderwijskwaliteit continu bijsturen en verbeteren om al onze leerlingen optimale groeikansen te bieden.

1.Zorgcontinuüm

Fase 0 : goede preventieve basiszorg voor alle leerlingen.

Fase 1 : Verhoogde zorg voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Fase 2 : Uitbreiding van zorg – nood aan ondersteuning door externen.

Fase 3 : IAC – individueel aangepast curriculum / school op maat.

Concrete uitwerking intern zie bijlage LVS-KVS

2.Handelingsgericht werken (HGW)

Onze werkwijze zorg steunt op volgende uitgangspunten van HGW:

 1. Onderwijsbehoeften van kinderen en ondersteuningsbehoeften van
  leerkrachten en ouders staan centraal.
 2. Onze werkwijze is systematisch en transparant.
 3. We werken doelgericht en geven haalbare adviezen.
 4. We werken vanuit een transactioneel referentiekader.
 5. Leerkrachten, interne zorgbegeleiders, ouders, kind, CLB en externe
  deskundigen werken constructief samen.
 6. De positieve aspecten van leerling, leerkracht, zorgbegeleiders en ouders zijn
  van groot belang.

Fase 0 : goede preventieve basiszorg voor alle leerlingen.

In het zorgcontinuüm staat de preventieve basiszorg centraal. We bieden kwaliteitsvol onderwijs in de klas voor alle leerlingen met ondersteuning van het zorgteam.  Alle acties zijn gericht op het welbevinden van leerlingen, op maximale ontplooiing en zo veel mogelijk  preventief en remediërend werken.

We trachten dit te realiseren door te zorgen voor :

 •  een krachtige leeromgeving met motiverende taken
 • optimale onderwijskansen voor alle leerlingen
 • de brede ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren
 • rekening te houden met de ontwikkeling van alle leerlingen
 • te differentiëren en om te gaan met diversiteit
 • systematische opvolging van alle leerlingen
 • een goede didactiek en methodiek in onze klasaanpak

  

Voorbeelden van concretere acties :

 • Voortbouwen op de reeds aanwezige kennis.
 • Coöperatieve werkvormen gebruiken.
 • Verschillende vormen van differentiatie toepassen.
 • Gerichte aanpak realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals: anderstalige leerlingen, leerlingen met leerproblemen, leerstoornissen, …
 • Peer tutoring in te voeren.
 • Genormeerde toetsen zoals: LVS, AVI, Salto, Talk,IDP,… afnemen en hieruit gegevens halen voor remediëring.
 • Sociogram afnemen en hieruit eventueel acties plannen.
 • Regelmatig overleg organiseren vanuit observaties en resultaten van leerlingen.
 • Nieuwe acties koppelen vanuit intern overleg klas – zorg

Elke leerkracht probeert de kinderen te helpen en te geven wat ze nodig hebben. De leerkracht probeert in te spelen op de zorgvragen, wetende dat kinderen ontwikkelen volgens een eigen tempo en een eigen ritme.

Fase 1 : Verhoogde zorg voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Indien de preventieve basiszorg niet volstaat, wordt er overgegaan naar verhoogde zorg. Hier neemt het zorgteam de leiding en zet samen met de klasleerkracht interventies uit om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkrachten.Dit gebeurt zowel in als uit de klas.

 

Mogelijke acties naar de kinderen kunnen zijn:

 • werken in deelgroepjes
 • leren werken met stappenplannen
 • op weg gaan naar leren leren – beertjes van Meichenbaum
 • leren werken met een tafelkaart
 • extra uitleg geven
 • teruggaan naar de basis en vandaar terug opbouwen
 • structuren en schema’s aanbieden
 • gerichte leerlingengesprekken voeren
 • ingaan op problematiek sociale vaardigheden ( toepassen No blame-aanpak)
 • Begeleiden in het verwerken van talige opdrachten
 • Leren werken met ‘plustaken ‘voor leerlingen met meer noden
 • werken met ondersteunend materiaal zoals bv MAB, spijkerborden, woord- en letterkaarten, educatief spelmateriaal uit de zorgklas.
 • Aanbieden van een study buddy voor het verbeteren van de concentratie.
 • leerstof wiskunde ontleden in basis en uitbreiding en dit aangeven voor de oefeningen in het werkboek + die aanvullen met curriculumdifferentiatie
 • Leesmapjes aanbieden  aan zwakkere lezers + het lezen stimuleren ( leesmakkers, Bib-box, ruim boekenaanbod …)
 • Extra materiaal aanbieden via Bingel , Ambrasoft
 • Taalspelletjes voor minder taalvaardige leerlingen
 • Apart taaltraject  voor ATN (anderstalige nieuwkomers)

 

Fase 2 : Uitbreiding van zorg – nood aan ondersteuning door externen.

Indien we merken dat onze zorg ontoereikend is, vragen we in samenwerking met ouders hulp aan externen. (logopedisten, psychologen, revalidatiecentra, GON-begeleiders, kinesisten, huiswerkbegeleiding, CGG, ‘t Nest, De Vlier, …)
We staan open om zeer nauw samen te werken met deze diensten met als doel de kinderen meer ondersteuning te bieden en gericht te werken.

Aanmoedigen van ouders en leerlingen om deel te nemen aan gerichte buitenschoolse activiteiten die de ontwikkeling van de leerling vooruit helpen ( vb. Taalbubbels, taalkampen, sportkampen, speelpleinwerking,…)

Fase 3 : IAC – individueel aangepast curriculum / school op maat.

 • begeleiden van lln. die een aangepast individueel traject nodig hebben
 • contacten opnemen met andere scholen indien overstap nodig is

Onze visie op goed onderwijs

Onze visie op goed onderwijs – Zorgvisie

 

VANDAAG: dinsdag 28 januari 2020